Chế độ xem hiện tại
Huy động vốn: Khó mà dễ (TB)/kt0909
79,200 ₫
Sách thường mua cùng
Cẩm nang CEO khởi nghiệp/kt0909
136,000 ₫
Giàu có đâu có khó!/kt0909
72,000 ₫
Go Global: An MSME's Guide to Global Franchising/kt0909
240,000 ₫
Làm chủ cửa hàng bán lẻ/kt0909
79,200 ₫
Marketing sáng tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ/kt0909
63,200 ₫
Ngân hàng đột phá/kt0909
127,200 ₫
Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo/kt0909
72,000 ₫